Stadgar för föreningen Bengalkatten

Stadgar för Bengalkatten (uppdaterade 2019-09-15

Vid extrainsatt föreningsmöte den 15 september 2019 beslutades att godkänna förändringarna i stadgarna.

Namn, syfte

§1 Föreningen Bengal Katten är en ideell förening med säte och verksamhet i Sverige.

§2 Bengalkattens syfte är:
– att arbeta för en sund bengalras nu som för framtiden
– att verka för uppfödning av sunda bengalkatter i hemmiljö
– att sprida kännedom om kattrasen bengal
– att verka för god katthållning
– att tillvarata föreningsmedlemmars och deras bengalkatters intressen

Medlemskap
§3 Medlemskap är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift

§4 Varje medlem ska erhålla ett exemplar av föreningens stadgar

§5 Medlemsavgiften, vars storlek fastställs av ordinarie föreningsmöte efter förslag från föreningens styrelse, gäller per kalenderår.

§6 Medlem vars årsavgift inte är föreningen tillhanda före 1 februari påföljande år anses ha utträtt ur föreningen.

§7 Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap om personen bryter mot föreningens stadgar, dess regler eller motarbetar dess syfte. Uteslutning meddelas skriftligen. Beslutet kan överprövas av ordinarie föreningsmöte, på skriftlig begäran till styrelsen av den berörda personen senast 15 februari.

§8 Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller skulder och kan ej återfå erlagda avgifter.

Föreningsmöten
§9 Ordinarie föreningsmöte ska hållas före april månads slut.

§10 Motioner och övriga frågor till ordinarie föreningsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

§11 Kallelse till ordinarie föreningsmöte samt extrainsatt föreningsmöte skall ske skriftligen och utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Endast ärenden som angivits i kallelsen kan tas upp för beslut på mötet.

§12 Fullständig föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, eventuella motioner och motionssvar, hänskjutna ärenden och frågor samt valberedningens förslag inklusive redovisning av samtliga nominerade, ska skickas ut till medlemmarna senast 14 dagar innan föreningsmötet.

§13 Vid föreningsmöte har röstberättigad medlem, i enlighet med §18 och §19, en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

§14 Följande punkter ska ingå i dagordningen för ordinarie föreningsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Närvarolista och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare och två rösträknare
6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Föredragning av revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Föredragning av föreslagen budget för verksamhetsåret
13. Fastställande av medlemsavgifter för innevarande kalenderår
14. Val av föreningens ordförande
15. Val av föreningens viceordförande
16. Val av föreningens sekreterare
17. Val av föreningens kassör
18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleant(er)
19. Val av revisor och revisorssuppleant
20. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsmöte
21. Motioner
22. Från styrelsen till föreningsmötet hänskjutna ärenden
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande

§15 Ordinarie föreningsmöte utser valberedning, bestående av minst två personer, för en tid av ett år, det vill säga fram till nästa ordinarie föreningsmöte.

§16 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena är ett ordinarie föreningsmöte. Underlaget inför föreningsmötet ska innehålla förslagen till ändringarna. Minst 75% av de röstberättigade medlemmarna måste bifalla föreslagna ändringar av stadgarna.

§17 Extrainsatt föreningsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst 10% av de röstberättigade medlemmarna, med angivande av skäl, skriftligt
begär detta. Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

Rösträtt
§18 För att medlem ska ha rösträtt vid föreningsmöten skall denne vara myndig samt vara registrerad medlem senast 1 februari.

§19 Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt (max tre fullmakter per mötesdeltagare) eller genom poströst i enlighet med föreningens regler senast 7 dagar innan föreningsmötet.

Styrelse
§20 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter och ha lägst en och högst tre suppleanter.
Bland ledamöterna skall följande funktioner finnas: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
– Ordförande väljs för två år (jämna år)
– Vice ordförande väljs för två år (udda år)
– Kassör väljs för två år (udda år)
– Sekreterare väljs för två år (jämna år)
– Ledamot väljs för ett år
– Suppleant väljs för ett år
Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som
interimistisk ordförande fram till nästa ordinarie föreningsmöte. Vid eventuella förtida avgångar av andra poster inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig. Suppleant som inträder för ordinarie ledamot har rösträtt. Om det finns flera suppleanter ska dessa vara numrerade, förste suppleanten inträder i första hand, o.s.v.

§21 Styrelsen ska sammanträda när minst tre styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då mer än 50 % av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

Firmateckning
§22 Föreningens firma tecknas av föreningens kassör samt ordförande. Konstituerande styrelsemöte beslutar beloppsgräns för när föreningens firma får tecknas var för sig och när den ska tecknas gemensamt.

Revision
§23 Föreningens verksamhetsår är från den 1 januari till och med den 31 december.

§24 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser ordinarie föreningsmötet en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Föreningens upplösning
§25 Beslut av föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande
föreningsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena ska vara ordinarie föreningsmöte. Kallelserna till mötena ska ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas. Minst 75 % av de röstberättigade mötesdeltagarna måste vara för en upplösning.

§26 Vid sista mötet ska beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras. Föreningens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med föreningens ändamål.