Stadgar för föreningen Bengalkatten

Stadgar för Bengalkatten (uppdaterade 2011-03-24)

Vid ordinarie föreningsmöte den 3 mars 2019 beslutades om förslag till stadgeförändringar. Dessa förändringar kräver dock ett till föreningsmöte innan de träder i kraft.

Namn, syfte

§1 Föreningen Bengalkatten är en ideell förening med säte och huvudsaklig verksamhet i Sverige.

§2 Bengalkattens syfte är:
– att sprida kännedom om kattrasen bengal
– att arbeta för en sund bengal-avel utan defekter
– att verka för god katthållning
– att verka för uppfödning av sunda katter i hemmiljö
– att tillvarata medlemmars och deras katters intressen

Medlemskap

§3 Medlemskap är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift.

§4 Varje medlem ska erhålla ett exemplar av föreningens stadgar.

§5 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår. Medlemsavgift betald den 1 oktober till och med den 31 december gäller även för nästa år.

§6 Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap om personen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar dess syfte. Uteslutning med motivering meddelas skriftligen. Om utesluten medlem så begär ska frågan tas upp på nästa föreningsmöte/årsmöte och ska i sådana fall stå på dagordningen.

§7 Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller skulder och kan ej återfå erlagda avgifter.

Rösträtt

§8 För att medlem ska ha rösträtt vid föreningsmöten ska medlemsavgift för innevarande år vara betald.
Medlemmen ska också ha fyllt 15 år.

§9 Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt – dock maximalt 3 fullmakter per mötesdeltagare, eller genom skriftlig och undertecknad poströst.

Föreningsmöten

§10 Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads slut.

§11 Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§12 Kallelse till ordinarie årsmöte och föreningsmöte, med förslag till dagordning, eventuella motioner och valberedningens förslag inklusive redovisning av samtliga nominerade, ska skickas ut till medlemmarna senast 21 dagar i förväg. Endast ärenden som angivits i kallelsen kan tas upp för beslut på mötet.

§13 Vid föreningsmöte har medlem (på plats eller genom fullmakt), i enlighet med § 8 och § 9, en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

§14 Följande punkter ska ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Närvarolista och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän och två rösträknare
6. Fråga om mötet har blivit korrekt kallat
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Planering och budget för verksamhetsåret
13. Fastställande av avgifter för nästa kalenderår
14. Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
15. Val av revisor och suppleant
16. Val av valberedning
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

§15 Årsmötet utser valberedning, bestående av minst två personer, för en tid av ett år, det vill säga fram till nästa ordinarie årsmöte.

§16 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst 3 månaders mellanrum, varav minst det ena är ett ordinarie årsmöte. Kallelse ska innehålla förslagen till ändringarna. Minst ¾ av de röstande måste vara för ändring av stadgarna.

§17 Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst 10 % av medlemmarna, med angivande av skäl, skriftligt begär detta. Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna senast 21 dagar före mötet.

Styrelse

§18 Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör och minst en och max 3 ledamöter, samt minst en och max tre suppleanter.

– Ordförande väljs för två år (jämna år)
– Vice ordförande väljs för två år (udda år)
– Kassör väljs för två år (udda år)
– Sekreterare väljs för två år (jämna år)
– Ledamot väljs för ett år
– Suppleant väljs för ett år

Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ny ordförande fram till nästa årsmöte. Vid eventuella förtida avgångar av andra poster inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig.

Suppleant som inträder för ordinarie ledamot har rösträtt. Om det finns flera suppleanter ska dessa vara numrerade, förste suppleanten inträder i första hand o.s.v.

§19 Styrelsen ska sammanträda när minst tre styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsen är beslutsmässig
då mer än 50 % av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

Revision

§20 Föreningens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december.

§21 Teckningsrätt har kassören samt ordförande, var för sig.

§22 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år.

Föreningens upplösning

§23 Beslut av föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande föreningsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till mötena ska ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas. Minst tre fjärdedelar av de röstande måste vara för en upplösning.

§24 Vid sista mötet ska beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras. Föreningens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med föreningens ändamål.